Maardu Kunstide
Kool
Kontakt | Õpetajad | Põhimäärus | Erialad | Info | Pildid | Videod

MAARDU LINNAVALITSUS
Korraldus
Maardu 13. detsember 2016.a nr 693
Maardu Kunstide Kooli
õppetasu kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, huvikooli seaduse § 21 lg 3 ja Maardu Linnavolikogu 29.04.2008 määruse nr 162 kehtestatud „Maardu Kunstide Kooli põhimääruse kinnitamine“ § 39 lg 2 p 2, lg 3 alusel
1. Maardu Kunstide Kooli õpilaste, kelle enda ning vähemalt ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, õppetasu määr ühes kuus ühe lapse kohta järgnevalt:
1) Muusikaosakond 40.- €- kuus
2) Kunstiklass 35.- €- kuus
3) Ettevalmistusklass (muusika) 20.- €- kuus
4) Ettevalmistusklass (kunst) 17.- €- kuus
5) Lisapill (1 tund nädalas) 11.- €- kuus
2. Vabade kohtade olemasolul võetakse Maardu Kunstide Kooli õppureid väljastpoolt Maardu haldusteerritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Maardu Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel. Õppekoha maksumuse kehtestab Maardu linnavalitus korraldusega igaks eelarveaastaks eraldi.
§ 4. Kehtestada Maardu Kunstide Kooli õpilaste, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool Maardu linna ja kelle elukohajärgne omavalitsus osaleb õppekulude katmises, õppetasu määr ühes kuus ühe lapse kohta järgnevalt:
1) Muusikaosakond 45.- €- kuus
2) Kunstiklass 40.- €- kuus
3) Ettevalmistusklass (muusika) 25.- €- kuus
4) Ettevalmistusklass (kunst) 22.- €- kuus
5) Lisapill (1 tund nädalas) 12.- €- kuus
4. Maardu Kunstide Kooli õpilastele alates 19 eluaastast on õppetasu määr ühes kuus ühe lapse kohta summas 50 eurot kuus.
5. Korraldust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017. a
6. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Maardu Linnavalitusesele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vladimir Arhipov
Linnapea Tiiu-Ann Kaldma
Linnasekretär